A A A

Przygotowanie wody

Wymagana jakość wody zależy od jej przeznaczenia, a warunki jakim powinna odpowiadać określone są przez jej użytkownika. W związku z różnym przeznaczeniem wody wykorzystywanej w przemyśle, rolnictwie oraz innych gałęziach działalności gospodarczej, warunki stawiane wodzie przeznaczonej na te cele określają odpowiednie normy branżowe, użytkownicy lub producenci urządzeń (np. kotłów). Jakość wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze w Polsce określa Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Procesy oczyszczania wody

Procesy stosowane do oczyszczania wody można podzielić na:

  fizyczne,
  chemiczne,
  biologiczne.

Do oczyszczania wody najczęściej wykorzystuje się następujące procesy jednostkowe: Napowietrzanie - usuwa z wody gazy rozpuszczone (C02, H2S, CH4). Wprowadzenie do wody tlenu rozpuszczonego stwarza warunki do hydrolizy i utleniania związków żelaza i manganu oraz zapobiega powstawaniu środowiska redukcyjnego pogłębiającego problemy smaku i zapachu

Filtracja

Usuwa zawiesiny i zasocjowane z nimi zanieczyszczenia. W technologii wody wyróżnia się filtrację pospieszną i powolną. Filtracja pospieszna jest najczęściej stosowana po wcześniejszych procesach oczyszczania wody.

Wymiana jonowa

Stosowana jest do usuwania z wody substancji rozpuszczonych. W zależności od rodzaju żywic jonowymiennych wymieniane są kationy lub aniony na jony ruchliwe grup funkcyjnych jonitów. Wymianę kationów zapewniają kationity zaś anionów-anionity . Zastosowanie właściwego układu kationitów i anionitów zapewnia demineralizację wody. Wymiana jonowa w Polsce stosowana jest do oczyszczania wód przeznaczonych głównie do celów przemysłowych (w szczególności dla energetyki) do usuwania związków powodujących twardość do odsalania bądź demineralizacji wody.

Procesy membranowe

Znajdują zastosowanie głównie do odsalania wód oraz w technikach specjalnych np. do produkcji wody super czystej. W Polsce nie są stosowane powszechnie w zakładach uzdatniania wody do celów wodociągowych. Na świecie są zakłady wodociągowe w których wykorzystuje się te techniki.

Do procesów membranowych należą:

  odwrócona osmoza (RO)
  elektrodializa (ED)
  odwrócona elektrodializa (OED)
  ultrafiltracja (UV)
  nanofiltracja (NF)


Najczęściej jednak procesy te stosowane są do odsalania. Największym współczynnikiem separacji zanieczyszczeń organicznych (w tym bakterii i wirusów) i nieorganicznych charakteryzuje się RO. Zastosowanie procesów membranowych (z uwagi na ochronę membran) wymaga wstępnego oczyszczania wody zapewniającego maksymalne usunięcie zawiesin koloidów oraz tych domieszek rozpuszczonych które w wyniku ich zagęszczania na powierzchni membran mogą powodować zjawisko "zatykania" porów w membranach.

Dezynfekcja

Głównym jej zadaniem jest niszczenie mikroorganizmów obecnych w wodzie i zabezpieczenie dobrej jakości sanitarnej wody w sieci wodociągowej. Proces ten najczęściej stosowany jest na końcu układu oczyszczania wody.

Strony: 1 2 Następna »