A A A

Odżelazianie i odmanganianie

Problem odżelaziania i odmanganiania występuje zwykle w oczyszczaniu wód podziemnych i infiltracyjnych a sporadycznie przy oczyszczaniu wód powierzchniowych. Jeżeli istnieje potrzeba usuwania żelaza i manganu z wód powierzchniowych to zwykle wystarczające efekty uzyskuje się w procesach koagulacji sedymentacji i filtracji. Jeżeli natomiast koniecznie jest utlenianie jonów żelaza dwuwartościowego wówczas zaleca się wstępne napowietrzenie wody lub dawkowanie utleniacza. Zalecanym utleniaczem jest KMnO4.

Utleniacze powinny być dawkowane do wody przed innymi chemikaliami; wyjątek stanowią alkalia niezbędne do wymaganej ewentualnie korekty pH.

Usuwanie żelaza z wody

Istota odżelaziania wody polega na utlenianiu jonów Fe (II) do Fe (III) i usuwaniu wytrąconych związków Fe(OH)3 z oczyszczonej wody w procesie sedymentacji i filtracji.

Proces hydrolizy nieorganicznych związków żelaza a następnie utlenianie jonów Fe (II) do Fe (III) przebiegają łatwiej niż hydroliza związków manganu i utlenianie jonów Mn (II) do Mn (IV).

O stosowanej metodzie usuwania żelaza z wody decyduje forma jego występowania w wodzie surowej.

Jeżeli żelazo występuje jako Fe(HCO3)2 to stosuje się najprostszy układ uzdatniania wody napowietrzenie - sedymentacja (przy znacznych ilościach Fe(OH)3) odżelazianie (filtracja pospieszna) - dezynfekcja.

Usuwanie żelaza i manganu z wody przeprowadza się na takich samych urządzeniach jak w wymianie jonowej.